Production Content Coordinator for The Welsh Government

This job listing has expired
 • Cardiff  
  perm, temp, temp to perm  
  £37,600 to 39,750 p/a  
 • Company
  Welsh Government  
  Start date
  ASAP  
  Duration
  n/a  
 • Closing date
  17 January 2018  
  Posted on
  19 December 2017  

Content Production Coordinator  

 

Economy, Skills and Natural Resources

Culture, Sport & Tourism

Management Band 1 - £37,600 - £43,950

Actual starting salary   

£37,600 but a starting salary of up to £39,750 may be offered to an exceptional candidate

Full time, but open to candidates who wish to work on a part time job share basis

Fixed term - 3 years

Location of Post - Pan Wales

 

Working as part of the destination and place marketing team in Welsh Government this exciting new position will play a pivotal role in building and reinforce a new identity for Wales that is contemporary, compelling and engaging: a brand that drives Wales forward on a UK and international stage and inspires the people of Wales to create their future with confidence. Through the planning, development and distribution of highly engaging content across our online channels and, more specifically, to those people who will be living, working, playing and investing in Wales in the future.

Reporting to the Head of Digital and Creative Services, the post holder will be responsible for developing and implementing robust and agile processes to support the delivery of high quality content and marketing collateral. With a experience in media production, marketing and print/online management, they will be responsible for defining clear workflow and approvals processes, ensuring the timely availability of marketing assets for both internal and external stakeholders. The post holder will Develop processes to ensure easy reuse and distribution of content through our brand marketing channels and websites and ensure a consistent Wales brand message is delivered to the market.

 

Closing Date: 10/01/2018 16:00

 

Cydgysylltydd Cynhyrchu Cynnwys

 

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Band Rheoli 1 - £37,600 - £43,950

Cyflog cychwyn  

£37,600 ond gellir cynnig hyd at £39,750 ar gyfer ymgeisydd eithriadol

Amser llawn, ond yn agored i bobl sydd am weithio'n rhan-amser a rhannu'r swydd

Tymor penodol

Pa mor hir yw'r contract?   3 blynedd

Lleoliad y swydd - Cymru gyfan

 

Bydd deiliad y swydd newydd gyffrous hon yn gweithio yn y tîm marchnata cyrchfannau a lleoedd yn Llywodraeth Cymru. Bydd yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o greu ac atgyfnerthu hunaniaeth newydd i Gymru sy'n gyfoes, yn gyfareddol ac yn atyniadol: brand sy'n hyrwyddo Cymru ar lwyfan y DU ac ar lwyfan y byd ac sy'n ysbrydoli pobl Cymru i fynd ati'n hyderus i saernïo eu dyfodol. Bydd yn gwneud hynny drwy gynllunio, datblygu a dosbarthu cynnwys hynod afaelgar ar draws ein sianeli ar-lein ac, yn fwy penodol, drwy ddosbarthu'r cynnwys hwnnw ymhlith y bobl hynny a fydd yn byw, yn gweithio, yn chwarae ac yn buddsoddi yng Nghymru yn y dyfodol.

Bydd deiliad y swydd yn adrodd wrth Bennaeth y Gwasanaethau Digidol a Chreadigol, a bydd yn gyfrifol am ddatblygu a rhoi ar waith brosesau cadarn a hyblyg i gefnogi'r gwaith o ddarparu cynnwys ac amryfal ddeunyddiau a chyfryngau marchnata uchel eu hansawdd. Bydd ganddo/ganddi brofiad ym maes cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau, ym maes marchnata ac mewn rheoli deunyddiau printiedig/ar-lein. Bydd yn gyfrifol am ddiffinio prosesau clir o ran y llif gwaith ac o ran cymeradwyo, gan sicrhau bod asedau marchnata ar gael mewn da bryd ar gyfer rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Bydd deiliad y swydd yn datblygu prosesau i sicrhau ei bod yn hawdd ailddefnyddio a dosbarthu cynnwys drwy'r sianeli a'r gwefannau sydd gennym i farchnata'r brand. Bydd yn sicrhau hefyd fod y brand yn cyfleu’r un neges am Gymru i'r farchnad. 

 

Dyddiad Cau: 10/01/2018 4:00 PM

Sorry this job has been removed from Creativepool

Want more Production Content Coordinator jobs?

Want to find more Content Executive jobsContent Manager jobsMarketing Executive jobsPrint Manager jobsProduction Coordinator jobs? Then make sure you take a look at our full listing of jobs on our jobs board or browse through our jobs by job title or by company.

Join our Community

To keep up to date with any jobs that come on the site you can register here. By registering you can build your own super stylish profile, connect with colleagues and companies and keep up with what is happening in the industry.

ad: Check out our profile and live jobs!
ad: Date a Creative
ad: